Reglement

 


 

I ORGANISATIE

1. De Belgian Master wordt georganiseerd door de VZW Vriendenkring Duivensport, Kapellestraat 70 – 9800 Deinze onder auspiciën van de K.B.D.B. in samenwerking met N.V. Versele-Laga, Kapellestraat 70 – 9800 Deinze, N.V. Uitgeverij De Duif, Langestraat 93/3 – 2240 Zandhoven en Herbots Animal Products - La Colombophilie Belge, Dungelstraat 35 – 3440 Halle Booienhoven
2. De finale van de “Belgian Master 2011 one-loft-race” zal georganiseerd worden op 15.08.2011.
3. Door de deelname aan de Belgian Master 2011 aanvaardt men integraal het reglement en de beslissingen van de organisatoren.

« terug

II DUIVEN

1. Voor 2011 is het totaal maximum aantal duiven vastgelegd op 1400 inschrijvingen. Alle inschrijvingen worden geregistreerd. De eerste 1400 ingeschreven duiven worden toegelaten tot deze oneloft- race. Alle andere inschrijvingen worden op een wachtlijst geplaatst. Ingeval de inschrijfgelden voor de eerste 1400 duiven ons niet tijdig bereiken worden de liefhebbers, die op de wachtlijst genoteerd staan, in volgorde van inschrijving aangeschreven voor een eventuele deelname.
2. Ten laatste op 31 Mei 2011 wordt door de organisatie de lijst van de deelnemers bekend gemaakt via de officiële website (www.belgianmaster.com)
3. De duiven dienen te worden aangeleverd tussen 15.03.2011 en 30.04.2011. Het aanleveringsadres is Veldeken nr 39 te 9850 Nevele. De aanleveringsdata zullen aan de deelnemers persoonlijk bekend gemaakt worden en zullen eveneens op de officiele website vermeld staan. Na 30.04.2011 worden geen duiven meer aanvaard, ook al zijn deze op voorhand ingeschreven en betaald.
4. Alle deelnemende duiven dienen geringd te zijn met een 2011 vaste voetring.
5. Alle duiven dienen bij aanlevering gevaccineerd te zijn tegen paramyxo en vergezeld van de nodige vaccinatie documenten.
6. De organisatie adviseert de duiven aan te leveren op een leeftijd van minstens 4 weken oud.
7. De duiven moeten verplicht worden aangeleverd met eigendomsbewijs en een zo volledig mogelijke afstammingskaart.
8. De aangeleverde duiven worden overgeschreven op naam van de organisatie.
9. Alle aangeleverde duiven zullen 14 dagen na aanlevering gechipt worden. Op de chipring staat het telefoonnummer van de organisatie vermeld.
10. Indien één van de aangeleverde duiven verloren vliegt en aangemeld wordt, zal deze duif, voor zover mogelijk, binnen de 7 werkdagen gerepatrieerd worden. Alle terug gebrachte duiven worden in een afzonderlijke afdeling verzorgd en slechts na goedkeuring van de dierenarts terug tussen de andere deelnemende duiven gebracht. Deze teruggebrachte duiven krijgen geen afzonderlijk leerprogramma maar dienen het programma van de andere deelnemende duiven te volgen. Duiven die na de internet verkoop aangemeld worden, zullen aan de inschrijver gemeld worden. De inschrijver bepaalt of hij de duif in kwestie nog wil repatriëren of niet. Indien niet
zal het eigendomsbewijs aan de aanmelder bezorgd worden.
11. De verzorging staat onder toezicht van een gespecialiseerd team en zal volledig verantwoord ten gunste van de gezondheid van de duiven geschieden. Het verzorgingsprogramma zal uitsluitend door N.V. Versele-Laga , N.V. Uitgeverij De Duif en Herbots Animal Products - La Colombophilie Belge bepaald worden.

« terug

III DEELNEMINGSVOORWAARDEN

1. De inschrijvingstermijn vangt aan per 1 oktober 2010 en stopt op 30 april 2011.
2. Het inschrijfgeld per duif is vastgelegd op 250€.
3. De inschrijving vervalt indien de betaling niet geregistreerd is op het moment van aanlevering van de ingeschreven duiven.
4. De inschrijfgelden worden niet terug betaald indien de duif verloren gaat.

« terug

IV HOKKEN

De hokken zullen enkel te bezichtigen zijn voor het publiek op de dag van de finale race, 15.08.2011. *

« terug

V PRIJS VERDELING

1. Ingeval van uitzonderlijke omstandigheden (bv verbod wedstrijden) die op één of andere wijze het goede verloop van de Belgian Master 2011 kunnen beïnvloeden, neemt de organisatie zich het recht voor om deze Belgian Master 2011 aan te passen of te annuleren.
2. Indien de wedstrijd om één of andere reden niet kan doorgaan zullen de betaalde inschrijfgelden worden terug betaald, verminderd met de reeds gemaakte kosten. Alle op dat moment aanwezige duiven zullen via een internetsite worden verkocht. In dit geval gaat 50% van het verkoopbedrag naar de officiële inzender en 50% naar de organisatie. **
3. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de verdeling van het prijzengeld binnen een team of vereniging en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
4. De winnaars zullen persoonlijk verwittigd worden van de door hen gewonnen prijzen.
5. De symbolische overhandiging van de gewonnen prijzen aan de overwinnaars zal gebeuren op de dag van de finale race.
6. Alle geldprijzen zullen in euro’s, via een banktransactie, betaald worden.
7. Ingeval van ex-aequo’s worden de prijzen van de ex-aequo’s samengeteld en door dat aantal gedeeld.

« terug

VI INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN EN INSCHRIJVINGEN

1. Men dient niet officieel lid te zijn van een nationale duivenliefhebbers organisatie om te kunnen deelnemen aan deze one-loft-race.
2. Duivenliefhebbers die het voorwerp uitmaken van een schorsing opgelegd door hun nationale organisatie mogen niet meer deelnemen en kunnen geen enkel voordeel genieten en dit in de meest uitgebreide zin van het woord.
3. Vallen eveneens onder de toepassing van deze schikking: de liefhebbers die een opheffing van een schorsing bekwamen wegens een beroepsindiening of een voorziening in cassatie ingediend bij de scheidskamers van hun nationale organisatie. Dit geldt eveneens voor de liefhebbers die een verzoek hebben ingediend voor de burgelijke rechtbanken. De beschikking blijft van kracht zolang alle rechtsmiddelen niet zijn uit geput. Vallen eveneens onder de toepassing van deze beschikking, de liefhebbers die aan hun nationale organisatie schade berokkenen of hebben berokkend.
4. De inschrijvingsformulieren zullen via verschillende kanalen verdeeld worden of kunnen aangevraagd worden bij: N.V. Versele-Laga, Kapellestraat 70 – 9800 Deinze of N.V. Uitgeverij De Duif, Langestraat 93/3 – 2240 Zandhoven of Herbots Animal Products - La Colombophilie Belge, Dungelstraat 35 – 3440 Halle Booienhoven.
5. Het overhandigen van uw ingeschreven duiven betekent dat u akkoord gaat met dit wedstrijdreglement.

« terug

VII TRAININGPROGRAMMA – ASDUIF COMPETITIE - FINALE RACE *

1. De finale race zal worden gehouden vanaf de Franse lossingsplaats Tours (460 km). Indien weersomstandigheden of organisatorische redenen het niet toelaten om op de vastgestelde lossingsplaats van de finalevlucht te lossen, zal er uitgeweken worden naar een zodanige afstand en/of plaats zodat lossen verantwoord is.
2. De duiven worden opgeleerd via officiële trainingsvluchten (van 5km tot en met 150km) gevolgd door 3 “asduif races” (van 150km tot 360km) en tot slot de finale race (460km).
3. De duiven worden afzonderlijk, los van andere opleerwedstrijden via verenigingen, vervoerd en gelost.
4. Van elke “asduifrace”wordt de uitslag bekend gemaakt via de officiële website van Belgian Master (www.belgianmaster.com)
5. De datum voor de finale race van de Belgian Master 2011 is maandag 15 augustus 2011. De organisatoren hebben het recht om in bepaalde omstandigheden uit te wijken naar een andere lossingsplaats en/of een andere dag van lossing. *
6. De wedstrijd eindigt wanneer de prijzen verdiend zijn, doch ten laatste om 12u de dag na de lossing.
7. Het tijdstip van de lossing is mede afhankelijk van de wind en van het dagprogramma.
8. Op het moment van iedere inkorving beslist de aangestelde verantwoordelijke dierenarts of de betreffende duif wel of niet kan deelnemen aan de vlucht. Zijn oordeel is bindend en niet vatbaar voor enig verhaal.
9. Op de inkorfdag van de finalerace worden alle duiven voorzien van een controle stempel.
10. Een inkorvingslijst van de deelnemende duiven aan de finalerace, zal terug te vinden zijn op de officiële website, dit vooraleer de duiven gelost worden.
11. De asduifcompetitie wordt op de volgende manier verspeeld. Voor deze competitie komen uitsluitend de 3 “asduifraces” en de finale race in aanmerking. Per race krijgt de eerst geregistreerde duif 150 punten, de 2e geregistreerde 149 punten, de 3e geregistreerde 148 punten enz... , dit tot de 150e geregistreerde duif. Winnaar van de asduifcompetitie Belgian Master 2011 wordt de duif met het meest aantal punten. Indien er één of meerdere vluchten van de asduifcompetitie worden afgelast, is er geen vervangingsvlucht voorzien. Om in de asduifcompetitie geklasseerd te worden dient de desbetreffende duif geregistreerd te worden voor het sluiten van de finale race. Ingeval van ex-aequo’s worden de prijzen van de ex-aequo’s samengeteld en door dat aantal gedeeld.

« terug

VIII VERKOPING

1. De eerste 10 geregistreerde duiven van de finale race worden na de eindvlucht publiek verkocht, alsook de eerste 3 duiven van de asduifcompetitie. De overige duiven worden via de officiële website verkocht.
2. 50% van de verkoop gaat naar de organisatie, 50% gaat naar de officiële inzender. **

« terug

 

* Indien de nationale wedstrijd ingericht vanuit Argenton (voorziene vluchtdatum 13-08-2011) uitgesteld wordt en gelost wordt op maandag 15-08-2011, dan zal de finalevlucht van de Belgian Master 2011 plaatsvinden op dinsdag 16-08-2011, mits de weersomstandigheden het toelaten.

** Een maand na het afsluiten van de internetverkoop Belgian Master 2011 wordt aan de inschrijver 50% van het verkoopbedrag betaald. Indien na een maand na het afsluiten van de internetverkoop een verkochte duif nog niet door de koper betaald is, wordt de verkoop van deze duif geannuleerd en zal de desbetreffende duif terug eenmalig op de website te koop aangeboden worden. De inschrijver zal desgevallend niet 50% van het eerste verkoopbedrag bekomen, maar zal 50% van het verkoopbedrag van de tweede verkoop bekomen, dit mits de te koop gestelde duif correct betaald wordt door de nieuwe aankoper. Mochten er terug betalingsproblemen optreden, dan zal de organisatie een regeling treffen met de inschrijver.