Aankondiging

China Pioneer International Racing Pigeon Club neemt het roer over en zet de Belgian Master duivenrace in België voort

Reglement

 


 

I ORGANISATIE

 1. De Belgian Master wordt georganiseerd door de Vriendenkring Duivensport vzw, Veldeken 39 - 9850 Nevele onder  auspiciën van de K.B.D.B. in samenwerking met Versele-Laga nv, Kapellestraat 70 - 9800 Deinze, Uitgeverij De Duif  nv, Langestraat 93/3 - 2240 Zandhoven en Herbots Animal Products - La Colombophilie Belge, Dungelstraat 35  3440 Halle Booienhoven.
 2. De finale van de “Belgian Master 2017 one-loft-race” zal georganiseerd worden op 15 augustus 2017 dinsdag 29 augustus 2017.
 3. oor de deelname aan de Belgian Master 2017 aanvaardt u integraal het reglement en de beslissingen van de organisatoren.

« terug

II DUIVEN

 1. De duiven moeten aangeleverd worden tussen 27 februari 2017 en 31 maart 2017. Het aanleveringsadres is Veldeken nr 39 in 9850 Nevele. De aanleveringsdata zullen aan de deelnemers persoonlijk  bekend gemaakt worden en zullen ook op de officiële website vermeld staan. Na 31 maart 2017 worden geen duiven meer aanvaard, ook al zijn deze op voorhand ingeschreven en betaald.
 2. Ten laatste op 31 mei 2017 maakt de organisatie de lijst van de deelnemers bekend via de officiële website (www.belgianmaster.com).
 3. Alle deelnemende duiven moeten geringd zijn met een 2017 vaste voetring.
 4. Alle duiven moeten bij aanlevering minstens 8 dagen gevaccineerd zijn tegen paramyxo en vergezeld van de nodige vaccinatiedocumenten. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan is, zal de organisatie de duiven weigeren.
 5. De organisatie adviseert de duiven aan te leveren op een leeftijd van minstens 5 weken oud.
 6. De duiven moeten verplicht worden aangeleverd met eigendomsbewijs en een zo volledig mogelijke afstammingskaart. Duiven zonder eigendomsbewijs zullen door de organisatie worden geweigerd.
 7. De aangeleverde duiven worden overgeschreven op naam van de organisatie.
 8. Alle aangeleverde duiven zullen voor 31 mei 2017 gechipt worden. Op de chipring staat het telefoonnummer van de organisatie vermeld.
 9. Indien één van de aangeleverde duiven verloren vliegt en aangemeld wordt, zal deze duif, voor zover mogelijk, binnen de 7 werkdagen gerepatrieerd worden. Alle teruggebrachte duiven worden in een afzonderlijke afdeling verzorgd en slechts na goedkeuring door de dierenarts terug tussen de andere deelnemende duiven gebracht. Deze teruggebrachte duiven krijgen geen afzonderlijk leerprogramma maar moeten het programma van de andere deelnemende duiven volgen. Duiven die na de internetverkoop aangemeld worden, zullen aan de inschrijver gemeld worden. De inschrijver bepaalt of hij de duif in kwestie nog wil repatriëren of niet. Indien niet zal het eigendomsbewijs aan de aanmelder bezorgd worden.
 10. De verzorging staat onder toezicht van een gespecialiseerd team en zal volledig verantwoord ten gunste van de gezondheid van de duiven gebeuren. Het verzorgingsprogramma zal uitsluitend door Versele-Laga nv, Uitgeverij De Duif nv en Herbots Animal Products - La Colombophilie Belge bepaald worden.

« terug

III DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 1. De inschrijvingstermijn vangt aan op 1 december 2016 en eindigt op 31 maart 2017.
 2. Het inschrijvingsgeld per duif is vastgelegd op € 250.
 3. De inschrijving vervalt indien de betaling niet geregistreerd is op het moment van aanlevering van de ingeschreven duiven.
 4. Het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald indien de duif verloren gaat.
 5. Ingeval van uitzonderlijke omstandigheden (bv. verbod wedstrijden) die op één of andere wijze het goede verloop van de Belgian Master 2017 kunnen beïnvloeden, behoudt de organisatie zich het recht voor om  deze Belgian Master 2017 aan te passen of te annuleren.
 6. oevoegingen aan het reglement door de organisatie in verband met deelname blijven altijd mogelijk.

« terug

IV PRIJSVERDELING

 1. Indien de wedstrijd om één of andere reden niet kan doorgaan, zal het betaalde inschrijvingsgeld worden terugbetaald, verminderd met de reeds gemaakte kosten. Alle op dat moment aanwezige duiven zullen via een internetsite worden verkocht. In dit geval gaat 50% van het verkoopbedrag naar de officiële inzender en 50% naar de organisatie.*
 2. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de verdeling van het prijzengeld binnen een team of vereniging en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 3. De winnaars zullen persoonlijk op de hoogte gebracht worden van de door hen gewonnen prijzen.
 4. De symbolische overhandiging van de gewonnen prijzen aan de overwinnaars zal gebeuren op de dag van de finale race.
 5. Alle geldprijzen zullen in euro’s, via een banktransactie, betaald worden.
 6. Ingeval van ex-aequo’s, worden de prijzen van de ex-aequo’s samengeteld en door dat aantal gedeeld.
 7. De organisatie behoudt zich het recht voor om, indien de wetgeving dit vereist, fiscale fiches op te maken.

« terug

V INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN EN INSCHRIJVINGEN

 1. U hoeft geen officieel lid te zijn van een nationale duivenliefhebbersorganisatie om te kunnen deelnemen aan  deze one-loft-race.
 2. Duivenliefhebbers die het voorwerp uitmaken van een schorsing opgelegd door hun nationale organisatie, mogen niet meer deelnemen en  kunnen geen enkel voordeel genieten en dit in de meest uitgebreide zin van het woord.
 3. Vallen eveneens onder de toepassing van deze schikking: de liefhebbers die een opheffing van een schorsing bekwamen wegens een beroepsindiening of een voorziening in cassatie ingediend bij de scheidskamers van hun nationale organisatie. Dit geldt eveneens voor de liefhebbers die een verzoek hebben ingediend voor de burgelijke rechtbanken. De beschikking blijft van kracht zolang alle rechtsmiddelen niet zijn uitgeput. Vallen eveneens onder de toepassing van deze beschikking, de liefhebbers die hun nationale organisatie schade berokkenen of berokkend hebben.
 4. Inschrijven kan via de website www.belgianmaster.com of via inschrijvingsformulieren die via verschillende  kanalen verdeeld worden of kunnen aangevraagd worden bij: Versele-Laga nv, Kapellestraat 70 – 9800 Deinze  of Uitgeverij De Duif nv, Langestraat 93/3 – 2240 Zandhoven of Herbots Animal Products - La Colombophilie  Belge, Dungelstraat 35 – 3440 Halle Booienhoven.
 5. Het overhandigen van uw ingeschreven duiven betekent dat u akkoord gaat met dit wedstrijdreglement.

« terug

VI TRAININGSPROGRAMMA – ASDUIFCOMPETITIE - FINALE RACE

 1. De finale race zal worden gehouden vanaf de Franse lossingsplaats Tours (460 km). Indien weersomstandigheden of  organisatorische redenen het niet toelaten om op de vastgestelde lossingsplaats van de finalevlucht te lossen, zal er  uitgeweken worden naar een zodanige afstand en/of plaats zodat lossen verantwoord is.Indien door externe omstandigheden (o.a. weer) het trainingsprogramma niet normaal kan verlopen zal de organisatie de mogelijkheid voorbehouden om uit te kijken naar een zodanige afstand en/of plaats zodat lossen verantwoord is.
 2. De duiven worden opgeleerd via officiële trainingsvluchten gevolgd door 4 “asduifraces” en tot slot de finale race.
 3. De duiven worden afzonderlijk, los van andere opleerwedstrijden via verenigingen, vervoerd en gelost.
 4. Van elke “asduifrace” wordt de uitslag bekend gemaakt via de officiële website van Belgian Master (www.belgianmaster.com)
 5. De datum voor de finale race van de Belgian Master 2017 is 29 augustus 2017. De organisatoren hebben het recht om  in bepaalde omstandigheden uit te wijken naar een andere lossingsplaats en/of een andere dag van lossing.
 6. De wedstrijd eindigt de dag na de lossing om 12u ‘s middags.
 7. Het tijdstip van de lossing is ook afhankelijk van de wind en van het dagprogramma.
 8. Op het moment van iedere inkorving beslist de aangestelde verantwoordelijke dierenarts of de betreffende duif al  dan niet kan deelnemen aan de vlucht. Zijn oordeel is bindend en niet vatbaar voor enig verhaal.
 9. Op de inkorfdag van de finale race worden alle duiven voorzien van een controlestempel.
 10. Een inkorvingslijst van de deelnemende duiven aan de finalerace, zal terug te vinden zijn op de officiële website, dit  vooraleer de duiven gelost worden.
 11. De asduifcompetitie wordt op de volgende manier berekend. Voor deze competitie komen uitsluitend de “3 beste van de 4 asduifraces” en de finale race in aanmerking. Van de 4 asduifraces tellen dus enkel de 3 beste resultaten mee. Per race krijgt de eerste geregistreerde duif 150 punten, de tweede geregistreerde 149 punten, de derde geregistreerde 148 punten enz., dit tot de 150ste geregistreerde duif. Winnaar van de asduifcompetitie Belgian Master 2017 wordt de duif met het meeste aantal punten. Indien er één of meerdere vluchten van de asduifcompetitie afgelast wordt/worden, is er geen vervangingsvlucht voorzien. In dit geval wordt telkens “het minst goede resultaat weggelaten” en de finale race meegerekend. Om in de asduifcompetitie geklasseerd te worden, moet de desbetreffende duif bij de finale race vóór 12 u de dag na lossing geregistreerd worden. In geval van ex aequo worden de prijzen van de ex aequo’s samengeteld en door dat aantal gedeeld.

« terug

VII VERKOOP

 1. De eerste 10 geregistreerde duiven van de finale race worden na de eindvlucht publiek verkocht, alsook de eerste 3 duiven van de asduifcompetitie indien deze gekend zijn. De overige duiven worden via de officiële website verkocht.
 2. 50% van de verkoop gaat naar de organisatie, 50% gaat naar de officiële inzender.*
 3. Indien er tijdens de laatste 30 minuten door onvoorziene omstandigheden problemen opduiken bij het sluiten  van de online verkoop, dan zal de online verkoop 30 minuten worden verlengd.  

« terug

 

* Een maand na het afsluiten van de internetverkoop Belgian Master 2017 wordt aan de inschrijver 50% van het verkoopbedrag betaald. Indien na een maand na het afsluiten van de internetverkoop een verkochte duif nog niet door de koper betaald is, wordt de verkoop van deze duif geannuleerd en zal de desbetreffende duif opnieuw eenmalig op de website te koop aangeboden worden. De inschrijver zal in dat geval niet 50% van het eerste verkoopbedrag krijgen, maar 50% van het verkoopbedrag van de tweede verkoop, dit mits de te koop gestelde duif correct betaald wordt door de nieuwe aankoper. Mochten er opnieuw betalingsproblemen optreden, dan zal de organisatie een regeling treffen met de inschrijver.

Schrijf in voor de nieuwsbrief